Avtal - hur funkar det egentligen?

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna på arbetsmarknaden kommer överens. Det som parterna kommer överens om bekräftas i ett kollektivavtal. Utan någon politisk inblandning. Det är det som brukar kallas den svenska modellen.

En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Så förutom hur stora löneökningarna ska vara förhandlas om frågor som arbetstid, pensioner, karriär och kompetensutveckling, arbetsmiljö och inflytandefrågor.

Följ med i vår avtalsskola så får du veta hur förhandlingarna går till.

1 Lokala avtalsråd

Varje avdelning lägger fram och prioriterar sina förslag på delar av avtalet som avdelningen tycker ska förbättras.

2 Regionala avtalsråd

Regionen träffas gemensamt med representater om 10 st från varje avdelning. Där diskuteras och prioriteras olika förslag på avtalsförbättringar.

3 Centrala avtalsråd

Det centrala avtalsrådet diskuterar och prioriterar inriktningar för förhandlingsledning och förhandlingsdelegationen för det nya kollektivavtalet.

4 Överlämnande av huvudyrkanden

Vi sammanställer våra huvudkrav på förbättringar i kollektivavtalet och överlämnar till motparten.

5 Avtalet löper ut

6 Förhandling

Nu är det dags för förhandling. Vi argumenterar och förhandlar för våra krav och yrkanden för att göra det bättre för målarna.

7 Avtalet är klart

När avtalen är klara ska de börja tillämpas. Det centrala avtalets innehåll ska omsättas till praktisk vardag av Målarnas lokala förtroendevalda tillsammans med arbetsgivaren. Nu råder fredsplikt till dess avtalet går ut.


Om vi inte kommer överens

Om Målarna och arbetsgivaren inte kommer överens kan parterna besluta sig för att ta in extern hjälp, medlarna. Medlarna lägger efter att ha satt sig in i konflikten ett bud till parterna

Konflikt

Säger någon part nej till medlarnas bud, och medlarna väljer att inte komma med ytterligare något bud, då kan någon part välja att varsla om konflikt. Arbetstagarna om t.ex. strejk och arbetsgivarna om lockout.
Senast två veckor innan konflikten träder i kraft måste parten varsla om åtgärden.
Medlarna har rätt att skjuta upp konflikten i ytterligare två veckor om de kommer fram till att de trots allt vill göra ett försök till.
Vilka som omfattas av en konflikt och hur lång konflikten blir är ett beslut som fattas av Målarna.
Förbundsstyrelsen beslutar också om hur stor konfliktersättningen från förbundet ska vara. Konfliktersättning får den som blir uttagen i konflikt och därmed inte får någon lön från arbetsgivaren. 

Besked om en eventuell konflikt, hur den utformas och vilken ersättning som ges kommer att kommuniceras via vår hemsida, sociala media och i tryckta media.